Huolestuuko kukaan, kun järvi kuivuu?

Valmistuu talvella

Laajojen suo-ojitusten yhteydessä syvennettiin Hailuodon Kurajärvestä lähtevä Kurajärvenojaa ja sen alajuoksuna olevaa vanhaa luonnonpuron paikkaa seurailevaa Isolanojaa. Ojitussuunnitelmien kanssa kiertelevä metsäalan ammattilainen melko pyhästi lupasi, että järveen ei kosketa - mutta miten kävikään.


Testaa yhteiskunnan tuntemuksesi: Mikä on Kurajärven tulevaisuus?

Kurajärven kohtalo ei ole mikään ympäristönsuojelun avainkysymys. Kura-alkuinen nimikään ei ole paras suositus paikalle. Jos kuivattavana olisi jokin suojeluohjelmien vesistö, asiaan olisi jo puututtu.


Taustatietoja tieto- tai arvauskilpailulle: Hailuoto, Insula Rari Generis seuraa järven tilaa vuosittain. Käsityskantamme on se, että vesistön katsotaan saavuttavan uuden luonnontilan kymmenessä vuodessa. Ainakin kuivatushanketta suunniteltaessa tuli esille, että järven pinnan laskeminen olisi saattanut tarvita vesioikeuden luvan. Vanhan, 1930-luvulla kaivetun järven kuivatuskanavan tukkiinnuttua aikoinaan kuivattu järvi oli muodostunut uudelleen ja ollut sellainen uuden luonnontilan saavuttamiseen tarvittavat kymmenen vuotta. 2000-luvun alussa järvi tulee siis saavuttamaan uuden laillisen kuivan luonontilansa, jonka jälkeen järven palauttaminen saattaisi jopa tarvita vesioikeuden luvan.

Arvaa Kurajärven tulevaisuus:

1993 vesi laskenut: Kivet, jotka eivät ole näkyneet yli kahteenkymmeneen vuoteen, ovat tulleet esille.
.........1994 vesi matalalla

.................1995 lähes kuiva: Rannan suoniityllä uusia lehti- ja havupuiden taimia

...........................1996 jotakuinkin kuiva: Rannat puskee uutta pensaikkoa.

......................................1997 ?

......................................1998 ?

.......................................1999 ?

................................2000 ?

Arvauskilpailu ja sen kysymykset: Testaa suomalaisen yhteiskunnan toimitapojen tuntemuksesi ja arvaa Kurajärven tulevaisuudesta seuraavat asiat:

Palkinnot: Kuusitoista ensimmäistä täysin oikein vastannutta saa aikanaan Hailuodosta postitetun joulu-, pääsiäis-, Hailuoto-aiheisen tai muun postikortin.

Tervetuloa uudelleen


Kirjallisuus

  • Merilä, E. 1983: Hailuodon sisävesien, erityisesti Kirkkosalmen kohtalosta. - Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin jäsenlehti 1/83:18-22.
  • Rönkä, A. 1983: Hailuodon Kiimisuon paleoekologiasta. -Pro gradu. Oulun yliopisto, Kasvitieteen laitos. 60 s. + 3 liitetä.
  • Merilä, E. 1986: Kurajärvi ja Kiimisuo - entinen uimapaikka ja nykyinen hillasuo ojitusten kohteena. - Hailuodon Luonto 1:23.
  • Heikkinen, S. 1992: Kalataloudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesien inventointi vuosina 1990-1992 Oulun vesi- ja ympäristöpiirin alueella. -Loppuraportti, Oulun vesi- ja ympäristöpiiri 22 s. + 8 liitettä + 1 kartta.
  • Anonyymi 1994: Kalannousu Isolanojaan estyi. -Hailuodon Luonto 4: 35.

  • eikka@netppl.fi